Polityka prywatności i cookies - Cybercom
Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności – Przetwarzanie danych osobowych


Polityka prywatności – Przetwarzanie danych osobowych

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany poniżej jest Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000036076, NIP: 951-17-89-996; REGON: 01284093700000, kapitał zakładowy: 1.251.200,00 zł, lub inna spółka z grupy Cybercom wymieniona tutaj, która jest stroną zawartej z Tobą umowy lub podmiotem, z którym nawiązałeś kontakt lub który skontaktował się z Tobą („Cybercom” lub „my”).

Dane kontaktowe Cybercom znajdują się na końcu niniejszej polityki.

Strony www.makersoftomorrow.com

Cybercom dba o ochronę danych osobowych osób odwiedzających nasze strony internetowe. Odpowiadamy za to, żeby dane osobowe gromadzone przez nas na naszych stronach były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zamierzonym celem. Chronimy je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe?

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, przypisany Tobie adres IP oraz inne identyfikatory, a także informacje zbierane przy wykorzystaniu cookies i innych podobnych technologii są automatycznie rejestrowane a następnie przetwarzane przez Cybercom:

 • w celu świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu zawartości strony – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu pomiaru schematów poruszania się w obrębie strony oraz statystyk – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Szczegółowe informacje na temat stosowania przez nas cookies znajdują się w rozdziale „Cookies”.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wypełnienia przez Ciebie ankiety, w celu analizy odpowiedzi/wyników oraz ulepszania naszych usług w oparciu o te odpowiedzi/wyniki. 

Kiedy podasz nam swoje dane osobowe za pomocą narzędzia „Skontaktuj się z nami” („Contact Us”), aby uzyskać od nas odpowiedź na pytanie lub realizację prośby, będziemy przetwarzać Twoje dane, aby takiej odpowiedzi udzielić lub spełnić Twoją prośbę. Skorzystanie z tego narzędzia wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się w celu udzielenia odpowiedzi lub realizacji prośby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Możliwe jest podanie dodatkowych danych w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku podania przez Ciebie danych osobowych w zakładce Wydarzenia, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu zarządzania zapisami na wydarzenia oraz obsługi wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli zapiszesz się na nasz Newsletter, będziemy przetwarzać Twoje dane, aby przesyłać informacje o naszej działalności i wiadomościach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Zapisanie się na Newsletter oznacza wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i jest dobrowolne. Będziemy przechowywać Twoje dane w tym celu, dopóki nie wycofasz swojej zgody, co może nastąpić w dowolnym momencie.

Dane osobowe udostępnione w zakładce Kariera (za pośrednictwem naszego narzędzia rekrutacyjnego Teamtailor) lub przekazane nam bezpośrednio w związku z ubieganiem się o pracę w Cybercom (np. e-mailem), są wykorzystywane przez nas do rekrutacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Dane w procesie rekrutacji”.

Służbowe dane kontaktowe

Cybercom przetwarza dane osobowe dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych klientów i innych kontrahentów Cybercom, w zakresie obejmującym w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, nazwę i dane kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu, numer służbowego telefonu oraz służbowy adres e-mail, jak również informacje na temat kontaktów lub relacji z Cybercom („służbowe dane kontaktowe”).

Służbowe dane kontaktowe możemy pozyskać bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. przez skierowanie do nas przez taką osobę e-maila, kontakt telefoniczny lub przekazanie wizytówki), jak również mogą być one przekazane przez reprezentowany podmiot lub pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEiDG, LinkedIn™ lub oficjalna strona www reprezentowanego podmiotu).

Służbowe dane kontaktowe przetwarzane są przede wszystkim w celu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem, a także w innych celach stanowiących prawnie uzasadnione interesy Cybercom, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (takich jak prowadzenie korespondencji biznesowej, podejmowanie koniecznych działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje, wewnętrzne raportowanie oraz ocena i optymalizacja jakości realizowanych usług, ocena i rozwój możliwości sprzedażowych, analiza satysfakcji klienta z danych usług, działania rozwojowe polegające na nawiązywaniu kontaktów biznesowych), jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych na nas ciążących zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODOD (m.in. w celu wystawiania faktur, dokumentowania realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobiegania naruszeniom i korupcji), a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych związane jest z usługami świadczonymi na rzecz osoby, której dane dotyczą lub inną zawartą z taką osobą umową, podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Służbowe dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez Cybercom także na podstawie odrębnie udzielonej przez daną osobę zgody (np. w celu otrzymywania od nas zamówionych materiałów marketingowych)(art 6 ust. 1 lit. a) RODO). W takich przypadkach, podane przy udzielaniu zgody służbowe dane osobowe przetwarzane są na podstawie tej zgody, w zakresie i celu w niej określonym.

Służbowe dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów (np. w zakresie zawierania i realizacji umowy – przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Cybercom uzasadnionego interesu administratora).

W celu realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich służbowych danych osobowych (w szczególności prawa dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania udzielonej zgody), należy skontaktować się z nami pisząc na adres DPM@robotsh.cn.

Jeżeli posiadasz uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych, na przykład, jeśli uważasz, że nie realizujemy Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

Więcej informacji na temat przysługujących Ci uprawnień, a także dane kontaktowe organów nadzorczych znajdują się w rozdziale „Jakie uprawnienia mam jako podmiot danych” oraz „Jak skorzystać z uprawnień związanych z danymi osobowymi”.

Social media

Cybercom przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Cybercom prowadzone w mediach społecznościowych (LinkedinTM, FacebookTM, InstagramTM, TwitterTM). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o działalności Cybercom i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Cybercom jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane w procesie rekrutacji

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub „Submit” w naszym narzędziu rekrutacyjnym, tj. Teamtailor, lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Cybercom), zgadzasz się na przetwarzanie przez Cybercom danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, do której aplikujesz. Jeżeli w procesie rekrutacji wybraliśmy inną osobę, Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli jednak wyraziłeś dodatkową zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Cybercom, Twoje dane zachowamy przez okres 2 lat od złożenia aplikacji (o ile wcześniej nie wycofasz udzielonej nam zgody). Zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach możesz wyrazić już w momencie pierwszej rejestracji w naszym systemie rekrutacyjnym przez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zgodę o treści wskazanej poniżej możesz również umieścić w swoim CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cybercom moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym, w załączonym CV oraz udostęnionych Cybercom w inny sposób w trakcie procesu rekrutacji, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cybercom w okresie dwóch lat od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku, gdy w procesie rekrutacji, do którego aplikowałeś, zdecydowaliśmy o wyborze innej osoby, prześlemy do Ciebie wiadomość o możliwości pozostania w naszej bazie rekrutacyjnej i poprosimy Cię o udzieleniu nam zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Cybercom. Jeżeli nie udzielisz zgody w terminie 14 dni od wysłania takiej wiadomości, Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszej bazy.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie te spółka z grupy Cybercom, która przeprowadza rekrutację, w której zdecydowałeś wziąć udział, lub w której przyszłych procesach rekrutacyjnych zamierzasz uczestniczyć. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przez prawo jest niezbędność wykonania przez nas obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy (art 6 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podsatwą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: dpm@robotsh.cn przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Jakie uprawnienia ,mam jako podmiot danych” oraz „Jak skorzystać z uprawnień związanych z danymi osobowymi”.

Cybercom nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w stosunku do kandydatów do pracy. 

Pliki cookie i podobne technologie

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu podczas odwiedzin na naszej stronie. Pliki cookie ułatwiają dostawcom strony rozpoznanie urządzenia podczas kolejnej wizyty na ich stronie. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe.

Większość przeglądarek internetowych przyjmuje pliki cookie automatyczne, ale można zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeżeli nie chcesz, żeby Twoje dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, możliwe jest takie skonfigurowanie swojej przeglądarki, żeby powiadamiała Cię o otrzymaniu każdego pliku cookie. W ten sposób możesz za każdym razem zdecydować, czy chcesz zaakceptować plik cookie czy nie. Jeżeli w ogóle nie wyrażasz zgody na otrzymywanie plików cookie, należy ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby automatycznie nie przyjmowała plików cookie. Jednakże, prosimy miej świadomość, że pliki cookie mogą być niezbędne do wyświetlana pewnych funkcji i odmowa ich przyjęcia może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

Twoja przeglądarka powinna zawierać dokładne instrukcje odnośnie do tego, w jaki sposób można kontrolować przyjmowanie plików cookie.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie. Pierwszy przechowuje plik na komputerze użytkownika przez dłuższy czas. Ten typ plików cookie jest wykorzystywany, na przykład w zakresie funkcji, które pokazują użytkownikowi, co się zmieniło na stronie od jego ostatniej wizyty. Drugi rodzaj plików cookie to cookie sesyjne, które są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera użytkownika w czasie, kiedy użytkownik przegląda stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki lub niedługo później.

Nasza strona wykorzystuje również pliki cookie, które są generowane przez produkty i usługi osób trzecich wykorzystywane na stronie, w tym następujące narzędzia i produkty.

Google Analytics:

Cybercom wykorzystuje Google Analytics jako narzędzie do analizy statystyk stron internetowych. Narzędzie to przechowuje pliki cookie na Twoim komputerze. Dane gromadzone przez Google Analytics są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą stronę oraz sposobu, w jaki sposób z niej korzystają.

Pliki cookie Google Analytics, domena: google-analytics.com

 • __utma 
  Stały plik cookie, który jest wykorzystywany do obliczania liczby poszczególnych odwiedzających stronę. Przechowuje on informacje dotyczące liczby wizyt, czasu pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty oraz kiedy rozpoczęła się bieżąca wizyta, jak również dotyczące czasu ostatniej interakcji ze stroną. Niektóre z informacji są aktualizowane przy każdej odsłonie strony. Wygasa po dwóch latach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmb 
  Plik cookie sesyjny, który jest wykorzystywany do obliczania liczby odwiedzin na stronie. Przechowuje on unikalny numer, informacje dotyczące liczby zakładek przeglądanych podczas bieżącej wizyty i czasu rozpoczęcia bieżącej wizyty. Niektóre informacje są uaktualniane przy każdej odsłonie. Wygasa po trzydziestu minutach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmc 
  Plik cookie sesyjny wykorzystywany razem z plikiem __utmb w celu ustalenia, czy ma miejsce nowa wizyta na stronie (30 minut braku aktywności liczone przez Google Analytics jest jako nowa wizyta). Przechowuje unikalny numer. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.
 • __utmz
  Stały plik cookie wykorzystywany do pomiaru źródeł ruchu na stronie oraz nawigacji na stronie (na przykład, jakiej wyszukiwarki użyto, żeby uzyskać dostęp do strony). Zachowuje unikalny numer, informacje dotyczące czasu przekierowania ze źródła ruchu, licznik źródeł ruchu oraz nazwę/rodzaj źródła ruchu, hasła wyszukiwania z zewnętrznych wyszukiwarek. Wygasa po upływie sześciu miesięcy od dodania lub aktualizacji.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ 

YouTube

Strona wyświetla filmy z kanału YouTube należącego do Cybercom. Filmy są wyświetlane z wykorzystaniem odtwarzacza filmów YouTube, a pliki cookie są używane w trakcie wyświetlania filmów.

Pliki cookie YouTube, domena: youtube.com

 • VISITOR_INFO1_LIVE 
  Stały plik cookie wykorzystywany, jeżeli użytkownik jest już zalogowany do profilu YouTube i „polubi” zamieszczony film. Jest również wykorzystywany do określenia dostępnej przepustowości w celu optymalizacji jakości filmu oraz prowadzenia rejestru liczby wyświetleń. Wygasa po dziewięciu miesiącach.
 • PREF
  Stały plik cookie, który może być przechowywany, jeżeli użytkownik kliknie na przycisk „udostępnij” w odniesieniu do zamieszczonego filmu z YouTube. YouTube wykorzystuje ten plik cookie w celu zachowania ustawień z poprzednich sesji YouTube, podczas których użytkownik przeglądał zamieszczone filmy. Wygasa po dziesięciu latach.
 • use_hitbox 
  Sesyjny plik cookie wykorzystywany do obliczania, ilu odwiedzających obejrzało film. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie od YouTube (Google) można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

AddThis

AddThis jest wykorzystywane w celu umożliwienia odwiedzającym polecania Cybercom w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter.

Pliki cookie AddThis, domena: addthis.com

 • uit/uid 
  Stały plik cookie, który przechowuje informacje dotyczące czasu logowania użytkownika. Wygasa po 24 godzinach.
 • psc 
  Stały plik cookie, który przechowuje informacje dotyczące materiałów udostępnianych przez użytkownika i jego aktywności w mediach społecznościowych. Wygasa po dwóch latach.
 • __atuvc/uvc
  Stały plik cookie zawierający zaktualizowane dane użytkowników AddThis. Wygasa po dwóch latach.
 • loc 
  Stały plik cookie przechowujący informacje dotyczące lokalizacji geograficznej. Wygasa po trzech miesiącach.
 • dt 
  Stały plik cookie obsługi, który monitoruje okres działania innych plików cookie. Wygasa po miesiącu.

Więcej informacji na temat plików cookie od AddThis można znaleźć pod adresem: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/220623-cookies-set-via-addthis-buttons

Facebook i inne media społecznościowe

Cybercom na niektórych stronach wykorzystuje społecznościową wtyczkę od Facebook.

Jeżeli odwiedzasz stronę zawierającą wtyczkę Facebook, tworzone jest połączenie do serwera Facebook, co pozwala wtyczce na przesyłanie informacji do przeglądarki. W ten sposób na serwer Facebook przesyłane są informacje dotyczące m.in. tego, które z naszych zakładek odwiedziłeś/aś. Jeżeli jesteś zalogowana/y do Facebook, Facebook doda tę informację do Twojego konta Facebook.

Jeżeli otrzymałeś plik cookie od Facebooka w przeszłości, ponieważ posiadasz konto na Facebooku albo odwiedziłeś stronę facebook.com, informacje o tym pliku cookie są przesyłane do Facebook podczas Twoich odwiedzin na stronie zawierającej wtyczkę Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookie od Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/help/cookies

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Z reguły dane użytkownika strony internetowej są przetwarzane podczas korzystania ze strony internetowej. Tam, gdzie dane są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Cybercom, zostaną one usunięte po osiągnięciu takiego uzasadnionego interesu lub do czasu otrzymania skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania. W zakresie realizacji umowy dane są przetwarzane przez okres do zawarcia umowy, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez prawo lub do osiągnięcia przez Cybercom jego uzasadnionego interesu jako administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Komu przekazujemy dane osobowe?

W celu realizacji celów, możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom przetwarzania danych. Tacy podwykonawcy świadczą usługi przechowywania, usługi reklamowe, jak również usługi diagnostyki oraz naprawy błędów pojawiających się na naszej stronie.

Dane osobowe udostępnione w zakłądce Kariera będą przetwarzane w imieniu Cybercom przez Teamtailor AB.

Cybercom korzysta z usług Episerver AB w zakresie hostingu. Episerver AB jest podwykonawcą Cybercom w zakresie przetwarzania danych osobowych w usłudze hostingu.

Cybercom korzysta z usług Disqus, Inc w zakresie publicznej platformy wymiany informacji, do której użytkownicy mogą się logować i tworzyć profile w celu porozumiewania się z innymi użytkownikami.

Dane osobowe mogą być również ujawniane podwykonawcom, z których usług Cybercom korzysta, na przykład w zakresie rozsyłania zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia.

Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Cybercom.

Dane osobowe mogą być ujawniane policji i innym organom, pod warunkiem, że Cybercom jest zobowiązany do ich ujawnienia na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu.

Niektórzy z podwykonawców przetwarzania mogą przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednakże, dane będą przekazane poza EOG wyłącznie, jeżeli istnieją podstawy prawne takiego transferu, np. w formie (i) zawarcia standardowych klauzul ochrony danych UE, albo (ii) zapewnienia, że kraj, do którego dane są przekazywane posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, albo (iii) w przypadków przekazywania danych i ich przetwarzania w USA, zapewnienia, że podmiot odbierający posiada certyfikację Programu Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA administrowanego przez Administrację Handlu Międzynarodowego Amerykańskiego Departamentu Handlu.

Informujemy, że dostawcą usług informatycznych, z których korzystamy, jest również podmiot spoza UE, tj. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, z którymi zawarliśmy zatwierdzone przez UE standardowe klauzule umowne, zapewniając tym samym wymagane środki ochrony.

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych wdrożyliśmy szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przykładowo, utrzymujemy wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (w tym w zakresie możliwości śledzenia, odzyskiwania danych w przypadku awarii wywołanej katastrofą, ograniczenia dostępu, itd.), a ponadto wdrożyliśmy polityki, które gwarantują, że pracownicy mają dostęp do danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby.

Dane osobowe dzieci

Nasze strony internetowe oraz inne nasze usługi nie są adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem naszych stron lub innych kanałów komunikacji. Jeżeli stwierdzimy, że uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, Cybercom podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

Jakie prawa przysługują mi jako osobie fizycznej?

Co do zasady, zgodnie z przepisami przysługują Ci następujące podstawowe prawa:

 • Prawo dostępu: prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych: prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w pewnych okolicznościach (w tym w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody), przysługuje Ci prawo do żądania od nas usunięcia Twoich danych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo sprzeciwu: wobec niektórych działań z zakresu przetwarzania podejmowanych przez nas w stosunku do Twoich danych osobowych, takich jak przetwarzanie danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Prawo sprzeciwu stosuje się również do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych administratora.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach przysługuje Ci prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych (albo przekazania ich bezpośrednio innemu administratorami danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jak skorzystać z uprawnień związanych z danymi osobowymi?

W przypadku gdyby chcesz skorzystać z uprawnień związanych z danymi osobowymi, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zwracamy uwagę, że prawa te nie są bezwzględne, a zatem wniosek o wykonanie określonych uprawnień nie zawsze będzie skutkował żądanym działaniem.

Wniosek dotyczący realizacji przez Cybercom przysługujących Tobie praw należy złożyć na piśmie z wykorzystaniem formularza, który znajduje się poniżej. Prosimy o upewnienie się, że formularz został prawidłowo wypełniony. Wydrukowany formularz należy podpisać, a następnie zeskanować i wysłać skan pocztą elektroniczną na adres dpm@robotsh.cn lub przesłać oryginał podpisanego formularza pocztą tradycyjną na adres: Cybercom Group AB, do wiadomości Data Protection Manager (DPM), Box 7574, 103 93 Sztokholm, Szwecja / Sweden.

Formularz w języku angielskim (Szwecja): Request form
Formularz w języku angielskim (Finlandia): Request form
Formularz w języku polskim (Polska): Formularz żądania
Formularz w języku angielskim (Dania): Request form

Jeżeli masz pytania odnośnie do niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Data Protection Manager w Cybercom pod adres dpm@robotsh.cn.

Będziemy wdzięczni za informacje w przypadku gdy jest coś, z ggo e jesteś zadowolny, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli masz uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych, na przykład, jeśli uważasz, że nie realizujemy Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

 

Poniżej podajemy dane kontaktowe organów nadzoru właściwych dla poszczególnych spółek Cybercom:

Szwecja
Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se  
datainspektionen@datainspektionen.se

Finlandia
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki, Finland
www.tietosuoja.fi

tietosuoja@om.fi

Polska
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
www.uodo.gov.pl

kancelaria@uodo.gov.pl

Dania
Datatillsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
https://www.datatilsynet.dk/
dt@datatilsynet.dk

 

Możesz skontaktować się również z organem nadzoru w innym kraju UE, w którym posiadasz miejsce zwykłego pobytu lub miejsce pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, na warunkach określonych przez prawo.

Zmiany do polityki prywatności

Niniejsza polityka jest bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja została przyjęta i obowiązuje od 29. kwietnia 2019 r.